توضیحات کامل :

فایل پی دی اف برنامه فیزیکی مجتمع تفريحی توريستی فرهنگی، در حجم 37 صفحه کامل و جامع(فصل چهارم مطالعات طراحی)

 

بخشی از متن:

مقدمه
يك مجتمع تفريحي توريستي فرهنگي همچون ديگر ساختمانهای بزرگ خدماتي از ترکیب و کنار هم قرارگیری عناصر و اجزای مختلفي حاصل آمده است بدون شك ناآگاهي از فعالیت مطلوب هر يك از اين بخش ها نیز نحوهی استفاده صحیح و متناسب از فعالیتهای هر يك از آنها در نهايت امر حصول طرحي نامتناسب و کم بهره نسبت به ظرفیت های از پیش تعیین شده و اهداف طراحي منجر میشود لذا درصدد برآمديم با بررسي لیست فضاها و استانداردهای آنها به جوابي صحیح برای طراحي برسیم .
بررسی فضاهای مورد نیاز و شرح استاندارد -
فضاهای خوابگاهی - -
اندازه اتاق خواب - - -
حداقل تعداد اطاق برای مهمانخانه های احداثي در هتل های 4 ستاره 05 مي باشد. در هتل های درجهی 70 مترمربع است . اين مساحت در – چهارم مساحت اتاق 2 تخت خوابه معمولاً به طور تقريبي معادل 76 هتلهای عاليتر ممکن است به 22 مترمربع برسد که مساحت مزبور بدون احتساب لابي حمام و با احتساب
005 × محل نشیمن در نظر گرفته مي شود. ابعاد تختهای امريکايي عبارتست از : تخت دو قلو 7055 7025 میلي متر ؛ اندازه × 7065 میلي متر ؛ اندازه ملکهای 2755 × میلي متر ، تخت دو نفره 2505 شاهانه با عرض 7205 میلي متر. در بیشتر هتلها اندازه اتاق خواب را طوری انتخاب ميکنند که برای تختهای دو قلو و دو نفره مناسب باشد . در اين شرايط قابلیت انعطاف هتل بیشتر است و مي توان آن را همراه با بالا رفتن استانداردها در آينده توسعه داد . بعضي از اتاقها ممکن است دارای تخت خوابهای تاشو باشد که در اين حالت مي توان به عنوان اتاق نشیمن يا ملاقات نیز از آنها استفاده کرد.تخت های مورفي به طور قايم تا شده و توسط پانل های ديواری بسته مي شوند. ارتفاع کف تا سقف معادل 2055 میلي متر
(حداقل 2055 میلي متر) است.
و...


این فایل با فرمت پی دی اف در 37 صفحه برای استفاده دانشجویان رشته معماری تهیه شده است.